IModelCreateConcreteColumnAttributeSetAsync Method

Creates a new IConcreteColumnAttributeSet instance

Namespace:  TSD.API.Remoting.Structure
Assembly:  TSD.API.Remoting (in TSD.API.Remoting.dll) Version: 0.22.4.0116
Syntax
Task<IConcreteColumnAttributeSet> CreateConcreteColumnAttributeSetAsync()

Return Value

Type: TaskIConcreteColumnAttributeSet
The newly created set (or if the creation fails)
See Also